తల్లిదండ్రులకుంటదా... నీలాంటి ప్రేమ | Tallitandrulaku Vuntada? | Nissy John

ఆల్బమ్ : సిలువపై ఓ స్నిహితుడా సాంగ్ : తల్లిదండ్రులకుంటదా.., గానం : నిస్సీ జాన్, రచన, స్వరకల్పన - పడాల సురేష్ బాబు

ఆల్బమ్ :  సిలువపై ఓ స్నిహితుడా
సాంగ్ : తల్లిదండ్రులకుంటదా..,
గానం : నిస్సీ జాన్,
రచన, స్వరకల్పన - పడాల సురేష్ బాబు -